REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁTUSKU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku zwanej dalej w skrócie Stroną.

2.Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3.Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku oraz zasad współżycia społecznego.

4.Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Zespół Szkół nr 2, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk. woj. mazowieckie zwany dalej Szkołą.

5.W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła powołała Administratora Strony Internetowej zwanego dalej Administratorem.

6.Administrator strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.

7.Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

8.W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Szkoły.

9.Strona Internetowa Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku dostępna jest pod adresem:  zs2pultusk.pl

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1.Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2.Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

3.Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony oraz uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2.Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

3.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

4.Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

5.Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Szkoły.

2.Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

Przejdź do treści