POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku z Oddziałami Integracyjnymi zwany dalej Szkołą – z siedzibą w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk.

Szkoła przetwarza dane w celu  prowadzenia działalności związanej z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki, opartej na przepisach prawa oświatowego oraz aktach prawnych określających zatrudnianie  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła powołała Administratora Strony Internetowej zwanego dalej Administratorem. Administrator strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.

Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Szkoły: sekretariat@zs2.pultusk.pl

Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,a także z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub placówką szkoły w następujący sposób:

– IOD: Marek Rochna
– listownie na adres:ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
– przez e-mail: sekretariat@zs2.pultusk.pl
– telefonicznie: (23) 692 02 01

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych.

Adres naszej strony internetowej to: https://zs2pultusk.pl/

Przejdź do treści